Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ile organizasyona ilişkin giderlerin desteklenmesine yönelik esaslar tertip edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kamu kurum, kuruluşu ile sektörel çatı kuruluşu ve hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşlar "iş birliği kuruluşu" olarak tanımlanırken, Kararla bunlara yönelik desteklerde değişiklik yapıldı.

Marka Destek Programı kapsamındaki destekler yeniden belirlendi

Buna göre, iş birliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin, yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler için yüzde 80 ve proje başına yıllık en fazla 6 milyon lira, diğer birlikler için yüzde 80 ve proje başına yıllık en fazla 3 milyon lira desteklenecek.

Kararla, Marka Destek Programı kapsamına alınan yararlanıcılar ve harcama yetkisi verilen şirket/kuruluşlara ilişkin destekler de yeniden belirlendi.

Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline/akreditasyona ilişkin harcamalar ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tesciline ilişkin giderleri yüzde 50 ve yıllık en fazla 600 bin lira destek alacak. Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamalarında da yüzde 50 ve yıllık en fazla 4 milyon 800 bin lira destekten faydalanılacak.

Bu kapsamda yurt dışına açılan birimlerin kira, belediye, dekorasyon, teknik donanım ile raf ve stant, sertifika, danışmanlık, istihdam ve yurt dışı etkinliklere katılım giderleri de desteklenecek.

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon ve program formatı ile dijital oyunlara, destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetlerin yerleştirilmesine yönelik giderlere yüzde 50 ve yıllık en fazla 1 milyon 400 bin lira tutarında destek verilecek.

TURQUALITY destekleri yeniden belirlendi

Kararla, TURQUALITY Destek Programı kapsamına alınan yararlanıcılar ve harcama yetkisi verilen şirket/kuruluşların yararlanacağı destekler de düzenlendi.

Bu kapsamda, TURQUALITY Programı kapsamına alınan markalarının yurt dışındaki tescili ile aynı anda en fazla 10 personelin istihdamına yönelik giderleri ve reklam, pazarlama harcamaları destekten yararlanacak.

Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak aynı anda en fazla 50 mağazaya ilişkin giderler ile kiralanan birimin teknik donanım harcamaları yurt dışı birim başına en fazla 2 milyon 400 bin lira destek alacak. Depo, servis, kiralanan reyon, stant giderleri, belediye, hukuki danışmanlık, kurulum, dekorasyon ve teknik donanım harcamalarına birim başına en fazla 2 milyon 400 bin lira destek sağlanacak.

Franchising sistemiyle faaliyete geçirilecek en fazla 100 mağaza için, her bir birim için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 2 milyon 400 bin lira kira desteği, birim başına en fazla 1 milyon 200 bin lira kurulum ve dekorasyon desteği ödenecek.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık, yurt içi ve dışı etkinliklere katılım, acente komisyon, uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri de yüzde 50 desteklenecek.

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon ve program formatı ile dijital oyunlara, TURQUALITY Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetlerin yerleştirilmesine yönelik giderlere yüzde 50 destek sağlanacak.

TURQUALITY Programı'nın stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 180 milyon lira ve yüzde 100 desteklenecek.

Hedef pazarlar Bakanlık tarafından onaylanacak

Yararlanıcıların desteklerden yararlanmak isteyenlerin Marka ve TURQUALITY destek programları kapsamına alınan markalarına ilişkin olarak bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık firmalarınca gerçekleştirilecek "stratejik iş planı" çalışması yaptırmaları zorunlu olacak. Yararlanıcılar tarafından belirlenen hedef pazarlara ilişkin harcamaların desteklenebilmesi Bakanlık onayı şartı aranacak.

Kararla, TURQUALITY Destek Programı'na alınan yararlanıcılar için her bir destekten yararlanma süresi en fazla 5 yıl olarak belirlendi.

Program kapsamına girdikten sonra yararlanıcıların çoğunluk hisselerinin (yüzde 50'den fazlası) satılması halinde, Marka ve TURQUALITY destek programları çerçevesinde desteklenen markanın kapsamdaki faaliyetlerini sürdüreceği en geç iki ay içerisinde taahhüt edilecek. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi hallerinde ilgili marka, destek programı kapsamından çıkarılacak.

Satın alınan yabancı markalar karar hükümleri çerçevesinde desteklenmeyecek.

Kaynak:TRT haber